Geistlich Bio-Gide® Perio קלה לשימוש:
• בחר את תבנית הצורה הרצויה מ – 4 הצורות הקיימות.
• חתוך את הממברנה לצורה הרצויה, עם חפיפה של 3 מ"מ על שולי הפגם.
• הנח את הממברנה יבשה, כשהצד המחוספס פונה לפגם.
• הרטב, והממברנה תאחז היטב.
• אין לשתיל את התבניות.

Geistlich Bio-Gide® Perio